กิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก

++ การเข้าร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย ++

กิจกรรม วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560กิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
 รายละเอียดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560

คณิตคิดสนุก
     กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถทางคณิตศาสตร์ เกมคณิตศาสตร์นอกจากจะให้ความสนุกเพลิดเพลินและตื่นเต้นแล้วยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ วางแผนคิดค้นกลวิธีเพื่อหาคำตอบ เกมคณิตศาสตร์ยังช่วยฝึกทักษะการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง มีระบบระเบียบและมีขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาและอธิบาย โดยภายในกิจกรรมจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่มๆละ 3-4 คน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเวียนกันทำกิจกรรมในแต่ละฐาน

มหัศจรรย์แห่งแสง
     เมื่อแสงเดินทางผ่านวัตถุหรือตัวกลางโปร่งใส เช่น อากาศ แก้ว น้ำ พลาสติกใส แสงจะสามารถเดินทางผ่านได้เกือบหมด เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดเดียวกัน แสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอ แต่ถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางหลายตัวกลาง แสงจะหักเห การหักเหของแสงผ่านปริซึมได้แสงสีรุ้ง 7 สี ได้แก่ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
     สำหรับในกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นที่เป็นหัวใจสำคัญในการเขียนโค้ด เช่น การออกคำสั่ง การสร้างฟังก์ชั่น การสั่งให้ทำงานวนลูป และการใช้โค้ดและตัวแปรเงื่อนไขแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาออกโจทย์ปัญหาใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปรือความสามารถในการเขียนโค้ด กระบวนการแก้ปัญหา และช่วยส่งเสริมในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์

เส้นตรง เส้นไหน? ดี
     นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างแผนภาพการกระจายระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ สร้างสมการเส้นตรงจากจุด 2 จุดที่กำหนด คำนวณค่าความคลาดเคลื่อนของค่าจริง และค่าประมาณของตัวแปรตาม สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและเส้นการถดถอยได้

มหัศจรรย์แป้งหรรษา
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อาหารของแป้ง และเบเกอรี่โดยผ่านการปฏิบัติจริง ได้ส่งเสริมและฝึกใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาตามภารกิจที่กำหนด และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม มองเห็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่มีวันสิ้นสุด

โลกของพื้นพิภพ
     กิจกรรม Gems Hunter เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงคุณสมบัติโดยทั่วไปของแร่และอัญมณี โดยเฉพาะอัญมณีที่พบในประเทศไทย เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการสังเกตุ จำแนก การประมวลความรู้ และการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรม Hide & Seek นักเรียนได้รู้จักการสำรวจทางแม่เหล็กเบื้องต้น ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ เครื่อง magnetometer เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการสังเกตุ จำแนก การประมวลความรู้ และการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์

เรียนรู้เรื่องการแบ่งเซลล์
     การแบ่งเซลล์เป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิต เพื่อให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้ ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องการแบ่งเซลล์แบบ mitosis และ meiosis จึงเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการศึกษาทางด้านชีววิทยา

รายละเอียดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 

อาหารหมักจากกิมจิ
     กิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน โดยยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารหมักต่างๆ ที่บริโภคอาศัยกิจกรรมของจุลินทรี เช่น ผักดอง หรือ กิมจิเป็นต้น โดยจะให้นักเรียนได้สังเกตจุลินทรีย์ในอาหารหมักภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และให้นักเรียนลองทำอาหารหมักอย่างง่าย เช่น ผักดองและนำกลับไปที่บ้านได้

นมกับไข่
     โปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิต โดยในสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างโปรตีนขึ้นได้ หากร่างกายขาดโปรตีนจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ภูมิต้านทานต่ำ และอาจะเกิดภาวะความผิดปกติต่างๆขึ้น เราปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องรับประทานโปรตีน โดยโปรตีนที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายนั้นมีบทบาทสำคัญในเกิดเจริญเติบโตของร่างกาย เพราะฉะนั้นเราควรได้รับโปรตีนจากมื้ออาหารในปริมาณที่เหมาะสม ในการทดลองนี้จะให้นักเรียนจะได้ศึกษาวิธีการที่ทำให้โปรตีนเสียกิจกรรมทางชีวภาพ (Denaturation of Protiens) เมื่อโปรตีนถูกทำลายแล้ว จะไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้

ก่อ..ร่าง..สร้าง..ตัว
     นักเรียนสามารถสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบอุปกรณ์โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากลักษณะที่โดดเด่นของสัตว์ชนิดต่าง ๆ และประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ในชีวิตประจำวันในการสร้างนวัตกรรมลอกเลียนสิ่งมีชีวิต ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันและการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ และ สร้างสรรค์ ก่อ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ อย่างสนุกสนาน และเพลิดเพลิน ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

นักสืบเม็ดแป้ง
     อาหารสะสมพวกแป้งในเซลล์พืชมีลักษณะเป็นเม็ด เรียกเม็ดแป้ง (starch grain) พบในส่วนต่างๆของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ ผล และเมล็ด เม็ดแป้งมีขนาด รูปร่าง แตกต่างกันในพืชแต่ละชนิด และอาจอยู่เป็นเม็ดเดี่ยว (simple starch grain)หรืออยู่เป็นกลุ่ม (compound starch grain) เช่นเม็ดแป้งของ Eragrostis parvifloraซึ่งเป็นหญ้าชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กประมาณ 3-5 ไมครอน และรูปร่างหลายเหลี่ยมอยู่กันเป็นกลุ่ม ของข้าวโพดมีขนาดใหญ่ประมาณ 30 ไมครอน รูปร่างรี อยู่เป็นเม็ดเดี่ยวๆ

     เม็ดแป้งเริ่มสร้างในพลาสติดพวกคลอโรพลาสต์ โดยมีจุดเริ่มสร้างเรียก hilum แป้งจะสะสมเพิ่มขึ้นอาจเห็นเป็นชั้นๆเรียก lamella ทำให้ hilum อาจอยู่ตรงกลางของเม็ด (concentric hilum) หรืออยู่ค่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่ง (eccentric hilum)
     พืชสร้างเม็ดแป้งในช่วงที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์โบไฮเดรตพวกน้ำตาล C3 และในที่สุดจะสร้างน้ำตาล C6 พวกกลูโคส และ C12 พวก sucrose ลำเลียงไปสะสมตามส่วนต่างๆในรูปของแป้ง ซึ่งเม็ดแป้งอาจประกอบด้วย amylose และหรือ amylopectin แล้วแต่ชนิดของพืช

โลกของรังสี
     กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติ แหล่งกำเนิด การใช้ประโยชน์และการป้องกันรังสีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น รังสีแกมม่า (gamma ray) รังสีเอ็กซ์ (x-ray) เบต้า (beta) และแอลฟา (Alpha) โดยนักเรียนจะได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทฤษฎีเบื้องต้นด้านรังสีและร่วมทำการทดลองด้านรังสี ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

วัสดุเอย…ทำไมจึงร้อง
     สมบัติของวัสดุที่จะศึกษาในกิจกรรมนี้เป็นสมบัติการนำความร้อน การนำความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่ความร้อนถ่ายเทจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ วัสดุแต่ละชนิดมีความสามารถในการถ่ายเถความร้อนที่แตกต่างกัน วัสดุประเภทเดียวกันจะมีความสามารถในการถ่ายเถความร้อนที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้การถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อสมบัติและ/หรือพฤติกรรมของวัตถุที่เป็นตัวถ่ายเทและ/หรือตัวรับความร้อนได้อย่างน่าสนใจ ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกตและเรียนรู้พฤติกรรมของวัสดุหลากหลายชนิดเมื่อนำไปวางบนน้ำแข็งแห้ง และใช้ทักษะและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นวัสดุ