TCU_Logo Logo_th_KU_color3000

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการและเหตุผล
          โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดย Prof.Dr. Katharina Kohse – Hinghaus ห้องปฏิบัติการทอยโทแลบ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย และต่อมาได้มีการขยายผลไปยังประเทศต่างๆ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เป็นต้น เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai Institutes for Biological Sciences เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2553 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับผลสำเร็จอย่างมากเช่นเดียวกัน โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 จากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยเครือข่าย และองค์กรความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD) เพื่อวางรากฐานที่ดีให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมลงมือทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้คำแนะนำ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือบุคลากร ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีเปิดตัวโครงการครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการฯ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรก ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายของรัฐ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก @SciKU ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้ เป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบุคลากร และนิสิตของทุกภาควิชา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีอายุระหว่าง 8 – 15 ปี ได้สัมผัสการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการทำกิจกรรม การทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจ และสนุกไปกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบๆ ตัว ด้วยความสนุกสนาน โดยไม่รู้สึกว่า วิทยาศาสตร์เป็นของยาก
วัตถุประสงค์ของโครงการ
          1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรม การเรียนรู้เชิงวิจัย (Research – Based Teaching) ที่มีการลงมือปฏิบัติจริง (Hand – On Lab) ในระดับมหาวิทยาลัย
          2. เพื่อสร้างกระบวนการการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะด้านการสังเกต การตั้งคำถาม และการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการส่งเสริมความรู้ ผ่านกระบวนการการลงมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การทดลองกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในโครงการเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อจุดประกายให้เกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบๆ ตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
          นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 350 คน

วันเวลาที่จัด
          วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2560