32552248 ว่าที่ ร.ต.ชนินทร โสรถาวร
(นักวิชาการศึกษา)
E-mail : fscicts@ku.ac.th
โทรศัพท์ :: 02 562 5555 ต่อ 646144