ข้อมูลการขอใช้ห้องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  19/11/2017
     
ตุลาคมพฤศจิกายน 2017ธันวาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
30
[MNOPPRSS]
31
[MMNOPPPRCDFF]
1
[MMNNOPPPGSSSHBDF]
2
[PPPQRAFF]
3
[MMNNPQSSSBF]
4
[L]
5
6
[EEMNOPPSSIKBF]
7
[MMNOPPPPQRBBDDFF]
8
[MMNNOPPPSSLBDF]
9
[EPPPQRBDF]
10
[MMNNPQQQQSSABFF]
11
[ELFFF]
12
13
[MNOPPSSCDF]
14
[MMNOPPPRHABCDFF]
15
[MMNNOPPPQSSBD]
16
[PPPQQRLCF]
17
[MMNNPQSSBBDFFF]
18
[L]
19
20
[MNOPPSSBCF]
21
[MMNOPPPRBCFF]
22
[MNNOPPPQSSCF]
23
[PPPQRAD]
24
[MMNNPQSSABCDF]
25
[L]
26
27
[EMNOPPQGSSF]
28
[MMNOPPPRGLCFFF]
29
[MMNNOPPPSSLAF]
30
[PPPQRHBDF]
1
[MMNNPQSF]
2
[L]
3
4
[MNOPPQRGSL]
5
[MMNOPPPR]
6
[MMNNOPPPS]
7
[PPPQR]
8
[MMNNPQS]
9
[L]
10
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้ห้อง
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางห้อง
ชื่อย่อหมายเลขห้องหมายเหตุ
A SC-401 อาคารสุขประชา วาจานนท์
B SC-402 อาคารสุขประชา วาจานนท์
C SC-403 อาคารสุขประชา วาจานนท์
D SC-406 อาคารสุขประชา วาจานนท์
M SC45-301 อาคาร 45 ปี
N SC45-302 อาคาร 45 ปี
O SC45-303 อาคาร 45 ปี
P SC45-307 อาคาร 45 ปี
Q SC45-308 อาคาร 45 ปี
R SC45-331 อาคาร 45 ปี
G SC45-341 อาคาร 45 ปี
S SC45-352 อาคาร 45 ปี
H SC45-371 อาคาร 45 ปี
I SC45-372 อาคาร 45 ปี
G SC45-373 อาคาร 45 ปี
K SC45-374 อาคาร 45 ปี
L SC45-375 อาคาร 45 ปี
E SCL-202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
F SCL-ทวี อาคารทวี ญาณสุคนธ์