การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2016 TWAS-ROESEAP Workshop on Food Biotechnology Synthetic Biology for new improved food products: “A Solution for Food Security”

micro20

1478241416238

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 2016 TWAS-ROESEAP Workshop on Food Biotechnology Synthetic Biology for new/improved food products: “A Solution for Food Security”

December 20th – December 23rd, 2016

Floor 3 Building: 45th Anniversary (Room 341) Faculty of Science  Kasetsart University Bangkok, Thailand (map)

website :: http://micro.sci.ku.ac.th/index.php/th/

Contact


Assist. Prof. Wanna Malaphan 
Department of Microbiology
Faculty of Science
Kasetsart University
Tel: 02-562-5555 ext. 4007 Fax: 02-579-2081
Email: fsciwnpl@ku.ac.th