การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Utilization of ion-beam accelerator”

Download ใบสมัคร

ด้วยภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “Utilization of ion-beam accelerator” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคโนโลยีของเครื่องเร่งอนุภาค และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ โดยคณะวิทยากรจากต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิชาการเกษตร โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๒๐๒ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

iaea-workshop-flyer-new

program-of-workshop