ขอแสดงความยินดีกับ นายชลิต เมืองลาย นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2560

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย ชลิต เมืองลาย นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2560 ณ สถาบันเดซี เมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม–7 กันยายน 2560 >> http://physics.sci.ku.ac.th/?q=node/189

physic7

ใส่ความเห็น