ระบบการรับสมัครนิสิตต่างชาติ

9-Feb-2017-2-1024x436

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. แจ้งรายละเอียดในการรับสมัครนิสิตต่างชาติทั้งแบบ หลักสูตรที่ได้รับปริญญาบัตร (Degree programs) และ การศึกษาระยะสั้น (Non-degree programs) โดยมีการกำหนดบทบาทและขั้นตอนการรับสมัครนิสิตต่างชาติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอแจ้งให้บุคลากรทุกท่านทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

Website :: http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=8626

S9626_ForeignStudentApplying_Page_1 S9626_ForeignStudentApplying_Page_2 S9626_ForeignStudentApplying_Page_3 S9626_ForeignStudentApplying_Page_4 S9626_ForeignStudentApplying_Page_5