ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานประกวดภาพวาดหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” เพื่อดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ เทิดพระเกียรติ และแสดงความอาลัยครบ ๑๐๐ วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ น้อมนำคำสอน หลักการทรงงานของพระองค์ สู่การปฏิบัติ ตลอดจนการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและพอเพียง

เพื่อเชิญชวนให้นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนในการร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและไว้อาลัย โดยส่งผลงานภาพวาดสร้างสรรค์นำเสนอตามโครงการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” นั้น

นิสิตทุกระดับชั้น ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคลากรและผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถส่งผลงานเข้าประกวด ได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

drawing_Page_1 drawing_Page_2 drawing_Page_3