ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Siam Physics Congress 2017)

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Siam Physics Congress 2017) วันที่ 24-26 พ.ค. 2560 ที่โรงแรม Rayong Marriott Resort & Spa จ.ระยองครับ โดย Full paper ที่ได้รับการตอบรับ (accepted) จะได้ตีพิมพ์ยังวารสารนานาชาติ “Journal of Physics : Conference Series (JPCS)” จาก IOP ที่อยู่ในฐาน ISI และ SCOPUS databases ครับ ตอนนี้ขยายเวลารับบทคัดย่อถึง 20 ก.พ. 2560 ครับ รายละเอียดเพิ่มเติม