ทุนสนับสนุนนิสิต-อาจารย์ เพื่อทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น (IMS-IIPA) 2017

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัครขอรับทุนเพื่อส่งนิสิตไปฝึกงานเพื่อทำวิจัยพื้นฐานในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Institute for Molecular Science (IMS) ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ IMS International Internship Program in Asia (IMS-IIPA) ประจำปี 2017

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

1.1 รายละเอียดโครงการ (1-PDF_IMS-IIPA-2017_INFO)
1.2 ใบสมัครสำหรับนิสิต (2-IMS-IIPA-form_2017_Student)
1.3 ใบสมัครสำหรับอาจารย์ (3-IMS-IIPA-form_2017_Staff)

Deadline: กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 เมษายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์ email: rattapan.t@ku.ac.th