การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Sage เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2

วิธีการสมัคร

สมัคร Online
http://bit.ly/2nXzed0

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การใช้ Sage เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ระหว่างวันที่  27-28  เมษายน 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน