เปิดรับสมัคร ทุนผู้ช่วยสอน โครงการ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี

 

https://sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2017/03/assiTech-BIOSCI.pdf
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีทุนผู้ช่วยสอน
ติดต่อสอบถามการสมัครได้ที่

คุณจิระประภา ขันสุข 
นักวิชาการศึกษา โทร. 646152