โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่”

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560

 

โครงการฝึกอบรม
เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่”

                        สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่”เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติ และหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถจัดทำใบบอกลักษณะงาน และกำหนด KPI ได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของงานพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รูปแบบใหม่ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์

 

กำหนดการโครงการฝึกอบรม
เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่”
วันที่ 29 เมษายน 2560เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

08.30 – 08.40 น.                  ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น.                 พิธีเปิดการฝึกอบรม
09.00– 10.30 น.                  การบรรยาย “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด
KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่” โดยบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่
10.30 – 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.                 (ต่อ) การบรรยาย “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการ
กำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่” โดยบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่
12.00 – 13.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.                 ปฏิบัติการ “เขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI”
14.30 – 14.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.                 (ต่อ) ปฏิบัติการ “เขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI” และเสร็จสิ้นการฝึกอบรม