ขอแสดงความยินดีแก่ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการส่งผลงานเข้าประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital KU Awards) ครั้งที่ 1 “การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form”

ขอแสดงความยินดีแก่ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการส่งผลงานเข้าประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital KU Awards) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form” ประเภทหน่วยงานและทีม/บุคคล ที่จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดการได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลประเภทหน่วยงาน

1. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรด้วย Digital Form ดีเด่น ประเภทรางวัล สนับสนุนการใช้ Digital Form
2. ได้รับเกียรติบัตรเชิดชู สำหรับหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form (pioneer award)

2. ประเภททีม/บุคคล

ทีมชื่อ “Diamond”
ผู้รับผิดชอบ นางสาวทองจินดา  แก้วอาษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชู
2. ได้รับเกียรติบัตรเชิดชู การประยุกต์ใช้ Google add-ons เพิ่มประสิทธิภาพ Digital Form
 – ทีมชื่อ “Sci-KU Human development”
ผู้รับผิดชอบ นายตะวัน  เศรษฐะราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
1. ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชู
2. ได้รับเกียรติบัตรเชิดชู การประยุกต์ใช้ Google add-ons เพิ่มประสิทธิภาพ Digital Form