ประกาศรับสมัครทุน พวอ. รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

Website : http://rri.trf.or.th

โครงการ พวอ. ได้เปิดรับสมัครทุน พวอ. รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 ทุน ตามรายละเอียดด้านล่าง ผู้สนใจสมัครทุน พวอ. สามารถดูรายละเอียด เกณฑ์การสมัคร และกำหนดการสมัครได้ที่ประกาศรับสมัครทุนที่แนบมานี้

1. ทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. ป.โท-ป.เอก (ยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา 1 มิ.ย. – 11 มิ.ย. 60)
ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยมีโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือเพื่อแก้ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม เป็นหัวข้อในการศึกษาวิจัย ซึ่งมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 11 มิ.ย. 60 โดย
ป.เอก ดำเนินการที่ http://rriphd.trf.or.th ป.โท ดำเนินการที่ http://rrimsd.trf.or.th

2. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF (เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิ.ย. 60 – 30 มิ.ย. 60)
IRF เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ (postmaster-postdoc) สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งให้การสนับสนุนในส่วนของค่าตอบแทนนักวิจัยพี่เลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และค่าตอบแทนนักวิจัย โดย
– นักวิจัยระดับปริญญาโท ได้ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน
– นักวิจัยระดับปริญญาเอก ได้ค่าตอบแทน 45,000 บาท/เดือน
โดย ภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมทุนไม่ต่ำกว่า 50% ของงบประมาณในแต่ละทุน

3. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF (เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิ.ย. 60 – 30 มิ.ย. 60)
SuRF เป็นทุนวิจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง สกว. กับภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ งบประมาณทุนละไม่เกิน 10 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ซึ่งภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ต้องร่วมทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนวิจัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย และค่าตอบแทนนักวิจัย เป็นต้น

ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบปัญหาในการสมัคร สามารถสอบถามมาได้ที่อีเมล์นี้
หรือโทร 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 – 8353, 8380 – 8382

Research and Researchers for Industries (RRi)
14th Floor, SM Tower, 979/17-21 Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel: +66(0) 2278-8200 # 8352, 8353, 8380, 8381, 8369
E-mail: trfrri@trf.or.th
http://rri.trf.or.th