โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น (Fundamentals and Basic Operations of GC/MS)

https://goo.gl/708LZw