รับสมัครนิสิตใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกชีวสารสนเทศ


Application Form for Direct Admission
Bio-Informatics (International Program)

ประกาศโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญา่ตรี สาขาชีวสารสนเทศ (นานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2560 ยื่นหลักฐานที่ศูนย์สำรสนเทศ ชั้นล่าง อาคาร ทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 มิถุนายน 2560 เว็บไซท์ www.sci.ku.ac.th
สอบสัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 23 มิถุนายน 2560 เว็บไซท์ www.sci.ku.ac.th เว็บไซท์ www.sci.ku.ac.th/biosci
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 26 มิถุนายน 2560 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนเงิน 55,000 บาท ขีดคร่อม A/C Payee Only

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบงกช วัดเมือง 02-562-5555 ต่อ 646141