การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Smart Graduates by University-Industry Collaboration”

Online Registration: http://bit.ly/2srOzaj ตรวจสอบรายชื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Smart Graduates by University-Industry Collaboration” โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มก.