ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินการโครงการ Talent Mobility”

โครงการ

ใบสมัครผู้เข้าอบรม

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจาก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ดาเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินการโครงการ Talent Mobility” ให้กับอาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรที่ทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินการโครงการ โดยมีกาหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารอัญมณี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทางานร่วมกับภาคเอกชนก่อนปฏิบัติการร่วมกัน เป็นการสร้างแนวความคิดและแนวทาง ตอบสนองการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560

ติดต่อ คุณ นภัสวรรณ บุญผาติ มือถือ 097-9394932 หรืออีเมล์ : cutm2560@gmail.com