ขอแสดงความยินดีกับ พันตรีโกสินทร์ ทองศรี นิสิตปริญญาเอกสาขาสัตววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ พันตรีโกสินทร์ ทองศรี นิสิตปริญญาเอกสาขาสัตววิทยา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในความดูแลของ อ.ดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Best Poster Award ในหัวข้อ “The effect of mesenchymal stem cell’s cytokines from adipose tissue on wound healing process in Dog” ในการประชุมวิชาการ The 2nd MSU International Veterinary Conference “Animal Health and Production” เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฏาคม 2560 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Cr. Facebook Cblast