ผลงาน “Shobex : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันจระเข้กระชายดำ” การแข่งขัน IP Competition 2017 รอบภูมิภาค ภาคกลางและตะวันออก

ผลงาน “Shobex :  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันจระเข้กระชายดำ”

โดย นายอมร ประดับทอง นิสิตปริญญาเอก โครงการพหุวิทยาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ & รศ.ดร. วิน เชยชมศรี ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และ ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับภูมิภาค (ภาคกลางฝั่งตะวันออก) การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร (IP Competition 2017) ภายใต้โครงการเสริมสร้างสักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ “Shobex : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันจระเข้กระชายดำ” เป็นการผสมผสานคุณประโยชน์ของสารที่ได้จากวัตถุดิบของสัตว์ (น้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย) และพืช (กระชายดำ) ซึ่งเป็นสมุนไพรของประเทศไทย โดยในน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย มีกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3, 6 และ9 ที่จัดเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย อยู่ในปริมาณสูงมาก ช่วยบำรุงสายตา สมอง ความจำ ผิวพรรณ กระชายดำ โดยข้อมูลจากรายงานวิจัย (จุลสารข้อมูลสมุนไพรปีที่ 32 ฉบับที่ 4) ได้รายงานผลการศึกษา การรับประทานกระชายดำเพื่อเสริมสมรรถภาพทางเพศ เลือดจึงไหลเวียนได้ดี ผลผลิตจากงานวิจัยดังกล่าว จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมจากต่างประเทศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงวัย