การบรรยาย เรื่อง “Biophysics of Self-organization”

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเรื่อง “Biophysics of Self-organization” โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Stefan Mueller จาก Institute of Experimental Physics, University Magdeburg, Germany

การบรรยายจัดขึ้นในวันอังคาร และ วันพฤหัส ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 402 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมการรับฟังการบรรยายกรุณาติดต่อ ผศ. ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ Email:fscicyl@ku.ac.th

รายละเอียดเนื้อหา