ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 (ทดแทน)

          ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 (ทดแทน) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นั้น
          ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 3 คน คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผุู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 1 คน คือ นางสาวธนัชพร ศาสตร์ยังกุล ภาควิชาสัตววิทยา
ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อ