รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายที่ 1/2560
1. สาขาวิชาชีววิทยา ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

2. สาขาวิชาชีววิทยา ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

3. สาขาวิชาเคมี ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

4. สาขาวิชาเคมี ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักเรียนสามารถดูกำหนดการและส่งแบบตอบรับ ได้ที่ศูนย์ สอวน. ของแต่ละโรงเรียน