โครงการฝึกอบรม เรื่อง การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี (Physisorption and Chemisorption Analysis)

ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี (Physisorption and Chemisorption Analysis) ขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 และห้อง 1012 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี โดยใช้เครื่อง surface analyzer และสามารถประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยได้ต่อไป

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/2xiUPD7

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ