ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง