ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ผุ้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วม Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มก. ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

Cr. https://www.trf.or.th/newton-fund-consideration/11204-the-list-of-candidates-for-participating-in-leaders-in-innovation-fellowships-lif-programme-under-newton-fund