รายชื่อนักเรียนเข้าค่าย ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนเข้าค่าย
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 4 – 20 ตุลาคม 2560

  1. สาขาวิชาชีววิทยา ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์
  2. สาขาวิชาชีววิทยา ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  3. สาขาวิชาเคมี ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  4. สาขาวิชาเคมี ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ  ท้ายประกาศ จะมี กำหนดการ และ ระเบียบข้อควรปฏิบัติ ของแต่ละศูนย์ ขอให้นักเรียน ศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน