เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภาควิชาเคมี ระยะเวลา 11 เดือน (1 พย. 60 – 30 ก.ย. 61) จำนวน 1 งาน