ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ดังนี้

1. ดร.ธนศักดิ์  ล้อมทอง ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  กิจปรีชาวนิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

2. ดร.ศรีสกุล  ตระการไพบูลย์ ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ระดัชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  กิจปรีชาวนิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก