โครงการเรียนล่วงหน้า-ประกาศผลการเรียน รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560

  1. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ (01417000)
  2. คะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ (01420000)
  3. คะแนนสอบวิชาชีววิทยา (01424000)
  4. คะแนนสอบวิชาเคมี (01403000)