ทำเนียบคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายนามคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช
1. ศาสตราจารย์ ดร.ทวี  ญาณสุคนธ์ 2509 – 2521
2. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  ชุติมา 2521 – 2523
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขประชา  วาจานนท์ 2523 – 2533
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร์  สมุทคุปต์ 2533 – 2537
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ  เจียมสกุล 2537 – 26 กุมภาพันธ์ 2549
6. อาจารย์ ดร.สุรพล  ภัทราคร 27 กุมภาพันธ์ 2549 – 26 กุมภาพันธ์ 2557
7. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว 27 กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน