การสอบสัมภาษณ์ admission ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการสำหรับนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2560

ณ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
วันศุกร์ที่ 23  มิถุนายน 2560 เวลา 08:00 – 12:00 น.

ระบบรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ admission ประจำปีการศึกษา 2560
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ admission ปีการศึกษา 2560
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์ admission ปีการศึกษา 2560
กำหนดการหลังจากสอบสัมภาษณ์
คำแนะนำสำหรับท่านผู้ปกครอง
ติดต่อหน่วยงานประสานงาน

ขอเชิญนิสิตใหม่เข้ากลุ่ม Facebook นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ KU 77SC 52

ชื่อกลุ่ม: KU 77 • SC 52

URL: https://www.facebook.com/groups/sci.ku77

เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลับไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนิสิตใหม่