กำหนดการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

สำนักทะเบียนและประมวลผล ประชาสัมพันธ์กำหนดการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ผ่านเว็บไซต์ ระบบติดตามการลงทะเบียนเรียนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560