ขอแสดงความยินดีกับ นายชลิต เมืองลาย นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2560

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย ชลิต เมืองลาย นักศึกษาระดับปริญญา […]

Read more

ดร. วิไล ศิริวัชรไพบูลย์ และนักเรียน ร.ร. มหิดลวิทย์ ที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 2 โครงงานที่นำเสนอต่อสมเด็จพระเทพฯ ในงาน Thailand International Science Fair 2017

โครงงานในที่ปรึกษา ของ ดร. วิไล ศิริวัชรไพบูลย์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง “Eval […]

Read more

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Honorary Doctoral Degree of Philosophy) จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยยามากูชิ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แ […]

Read more

กองทุน ศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง – ศาสตราจารย์ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง และ ศาสตราจารย์ ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์ ได้มอบเงินสม […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. ดร. เฉลิมพล กาญจนวรินทร์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. ดร. เฉลิมพล กาญจนวรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีก […]

Read more

นักวิจัยหญิง ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ได้รับทุนเชิดชู “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ศิษย์เก่า ภาควิชาเคมี (SC32 KU57) ได้รับรางวัลโครงการทุน […]

Read more

ขอแสดงความยินดี แด่ คณาจารย์ได้รับเกียรติประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์ผู้สอนนักเรียนแพทย์ทหารดีเด่น ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มก. ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน สังกัดภาควิชาเคมี เนื่องจ […]

Read more

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย อาจารย์ประจำ ภาควิชาชีวเคมี […]

Read more
1 2 3 5