ขอแสดงความยินดีแก่ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการส่งผลงานเข้าประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital KU Awards) ครั้งที่ 1 “การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form”

ขอแสดงความยินดีแก่ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการส่งผลงานเข้าประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital K […]

Read more

นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม The outstanding poster presentation Award in area Pharmaceutical Chemistry and Natural Products

นายทิวธวัฒ นาพิรุณ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม The outstanding p […]

Read more

ผศ.ดร.วิภา หงษ์ตระกูล ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ในงาน “The 21 Presentation Ceremony Thailand Toray Science Foundation”

  คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วิภา หงษ์ตระกูล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ราง […]

Read more

ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต และ รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายชลิต เมืองลาย นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2560

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย ชลิต เมืองลาย นักศึกษาระดับปริญญา […]

Read more

ดร. วิไล ศิริวัชรไพบูลย์ และนักเรียน ร.ร. มหิดลวิทย์ ที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 2 โครงงานที่นำเสนอต่อสมเด็จพระเทพฯ ในงาน Thailand International Science Fair 2017

โครงงานในที่ปรึกษา ของ ดร. วิไล ศิริวัชรไพบูลย์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง “Eval […]

Read more

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Honorary Doctoral Degree of Philosophy) จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยยามากูชิ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แ […]

Read more
1 2 3 6