ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ ศ.ดร.ภควดี  สิทธิไวยกิจ […]

Read more