รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายที่ 1/2560 1. สาขาวิชาชีววิทยา ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิท […]

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 (ทดแทน)

          ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ม […]

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ สอวน. 1/2560

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สอวน. วิชาเคมี ศูนย์สอบ มก. บางเขน ผู้สอบลำดับที่ 681 – 7 […]

Read more

การคัดเลืิอกนิสิตทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 (ทดแทน)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การคัดเลืิอกนิสิตทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทย […]

Read more

กำหนดการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

สำนักทะเบียนและประมวลผล ประชาสัมพันธ์กำหนดการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ผลการลงทะเบีย […]

Read more

การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ด้วยเอกสาร KU3 online ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ด้วยเอกสาร KU3 online ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ขอให้นิสิตดำเนินกา […]

Read more
1 2 3 9