รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่มแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่มแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี2559

Read more

ทุนสนับสนุนนิสิต-อาจารย์ เพื่อทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น (IMS-IIPA) 2017

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัครขอรับทุนเพื่อส่งนิสิตไปฝึกงา […]

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำปี 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำ […]

Read more

สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย สำหรับข้าราชการทหาร ปีงบประมาณ 2561

สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ […]

Read more

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาเคมี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560                               […]

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ สอวน. ค่ายที่ 2/2559

1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายที่ 2/2559 สาขาชีววิทยา และ สาขาวิชาเคมี 2. แบบตอบ […]

Read more

การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ใบสมัครการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา […]

Read more

กำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนจากโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 11 เข้าศึกษาต่อในสังกัดคณะของ มก. ปีการศึกษา 2560

Download!!! ใบสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 11 เข้าสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษต […]

Read more
1 2 3 6