รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่มแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่มแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี2559

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำปี 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำ […]

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ สอวน. ค่ายที่ 2/2559

1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายที่ 2/2559 สาขาชีววิทยา และ สาขาวิชาเคมี 2. แบบตอบ […]

Read more

การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ใบสมัครการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา […]

Read more

กำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนจากโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 11 เข้าศึกษาต่อในสังกัดคณะของ มก. ปีการศึกษา 2560

Download!!! ใบสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 11 เข้าสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษต […]

Read more

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัสนิสิต 59 และผู้ปก […]

Read more

แจ้งการดำเนินการโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ด้วยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับชุมนุมนิสิตภาควิชา สาขาวิชาต่างๆ จะดำเนินการจัดโครงการร้องเพลงมห […]

Read more

การตรวจสุขภาพเพื่อการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 11-14 กรกฎาคม 2559

ด้วยในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จริงจังในการดูแลและรักษาสุขภาพสำหรับนิสิ […]

Read more
1 2 3