ทุนสนับสนุนนิสิต-อาจารย์ เพื่อทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น (IMS-IIPA) 2017

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัครขอรับทุนเพื่อส่งนิสิตไปฝึกงา […]

Read more

สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย สำหรับข้าราชการทหาร ปีงบประมาณ 2561

สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ […]

Read more

EURAXESS Researchers in Motion

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย จาก EURAXESS ASEAN Researchers in Motion ผู้สนใจโปรดทำบันทึกแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยผ่านภาควิชา รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์ Email: rattapan.t@ku.ac.th เอกสารแนบ    

Read more

เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จะมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี ในปี […]

Read more

เปิดรับสมัครทุน 50 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร นำส่งภาควิชา ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 และภาควิชารวบรวมนำส่งงานบริการการศ […]

Read more

รับสมัครนิสิตผู้ขอกู้ กยศ./กรอ. รายใหม่ และต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2559

งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตผู้ประสงค์ที่จะกู้ยื […]

Read more

การเปิดรับสมัครทุน พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2)

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ […]

Read more
1 2 3