โครงการฝึกอบรม เรื่อง การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี (Physisorption and Chemisorption Analysis)

ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การด […]

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเครื่องโครมาโทกราฟของของเหลวสมรรถนะสูง/เครื่องวิเคราะห์มวลและการใช้งานเบื้องต้น (Fundamental and Basic Operation of HPLC/MS)

 

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินการโครงการ Talent Mobility”

​ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจาก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) […]

Read more
1 2 3 11