ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Siam Physics Congress 2017)

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับ […]

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2016 TWAS-ROESEAP Workshop on Food Biotechnology Synthetic Biology for new improved food products: “A Solution for Food Security”

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 2016 TWAS-ROESEAP W […]

Read more

การประชุมสัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ เรื่อง “แนวคิดทางวัสดุเพื่อการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ และการกักเก็บพลังงาน”

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ เรื่อง “แนวคิ […]

Read more
1 2 3