5 ก.ค. 60-ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาของ Dr. John P. Moore ณ ภาควิชาพันธุศาสตร์

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนา หัวข้อ : Breaking down barriers: A molecular genetic per […]

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินการโครงการ Talent Mobility”

​ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจาก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) […]

Read more

โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 15 เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2561

Online Registration https://goo.gl/Eetm50 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อ โครงการนักวิจั […]

Read more
1 2 3 11