การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การปรับตัวและปรับเปลี่ยน…สู้ภัยแล้ง เพื่อเกษตรไทย”

การเสวนา เรื่อง การปรับตัวและปรับเปลี่ยน…สู้ภัยแล้ง เพื่อเกษตรไทย วันอังคารที่ 23 มิถุนำยน 255 […]

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM ครั้งที่ 5/2558 ) : QA สัญจร@Sci

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM ครั้งที่ 5/2558 ) : QA สัญจร@Sci  เพื่อสอดรับนโยบายด […]

Read more

4 มิถุนายน 2558 โครงการประชุมสัมมนา การเตรียมตัวเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ประชาคมเกษตร อยากรู้ สงสัย การบริหาร การเงิน บุคคล วิธีการ งบประมาณ การเบิกจ่าย ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เห […]

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมและเอกสารประกอบการเสวนาในโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 11

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง  ครั้งที่ 11  เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม […]

Read more

4-5 มิถุนายน 2558 สัมมนาพิเศษเรื่อง Basic to Advance of Cell Culture Techniques

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาพิเศษ เรื่อง Basic to Advan […]

Read more

โครงการประชุมประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (2nd Annual General Meeting : AGM@SciKU)

คณะวิทยาศาสตร์ มก. จัดโครงการประชุมประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (2nd Annual General Meeting : A […]

Read more
1 9 10 11