การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Utilization of ion-beam accelerator”

Download ใบสมัคร ด้วยภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทบว […]

Read more

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “Innovation for healt […]

Read more

กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยางประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยางประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันจันทร์ […]

Read more

โครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดของการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการใช้โปรแกรมSage เพื่อช่วยการวิเคราะห์และแสดงผล

Click รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มก. จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติ […]

Read more

งานสัมมนาเทคโนโลยีการเชื่อม และการเตรียมผิวสำเร็จเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (ยานยนต์อนาคต อากาศยาน และพลังงาน)

ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการสัมมนา แบบตอบรับ ลงทะเบียน Online :: http://www.nstda.or.th/welding

Read more
1 2 3 4 5 11