โครงการสัมมนาพหุวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคปลาย ครั้งที่ ๑

ขอเรียนเชิญคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นิสิตสา […]

Read more

โครงการวิทยากรพิเศษ ครั้งที่ 1/ 2559 เรื่อง การสัมมนาพิเศษ “Cranial shape evolution in birds and its developmental mechanism”

รายละเอียดโครงการ   |  ประวัติวิทยากร  | กำหนดการ ภาพกิจกรรม

Read more

ทุน Erasmus+ Project

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาเอกสมัครเข้ารับทุนการศึกษาในสาขาเคมี โดย Erasmus+ International Mobility Program ณ University of Vienna รายละเอียดโปรดศึกษาจากเวปไซต์ ผู้สนใจโปรดแจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกทางอีเมล์ได้ที่ คุณรัฐพันธ์ email: rattapan.t@ku.ac.th เพื่อรวบรวมรายชื่อเสนอกองวิเทศสัมพันธ์ มก. ภายในวันที่ 28 เมษายน 2559 KA1 Mobility for learners & Staff_Vienna Infosheet 16-17  

Read more