ทุนสนับสนุนนิสิต-อาจารย์ เพื่อทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น (IMS-IIPA) 2017

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัครขอรับทุนเพื่อส่งนิสิตไปฝึกงา […]

Read more

โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปีที่ 15 

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา ว […]

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับแหล่งทุนจากสาธ […]

Read more

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของสถาบันพลาสติก ปี 60

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของสถาบันพลาสติก ปี 60 ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาส […]

Read more

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม NRCT-JSPS Joint Research Program ประจำปี 2559

                  รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิ […]

Read more
1 2