โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปีที่ 15 

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา ว […]

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับแหล่งทุนจากสาธ […]

Read more

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของสถาบันพลาสติก ปี 60

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของสถาบันพลาสติก ปี 60 ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาส […]

Read more

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม NRCT-JSPS Joint Research Program ประจำปี 2559

                  รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิ […]

Read more

การประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุน ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยเครือข่าย องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนั […]

Read more

ทุนสนับสนุนอาจารย์เพื่อเยี่ยมชม Osaka University (SSP program)

ขอเชิญอาจารย์รุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ที่ไม่เคยเดินทางไปญี่ปุ่น (เกี่ยวกับด้านวิชาการ) […]

Read more
1 2