โครงการตอบแข่งขันวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฯ และนิทรรศการทางเคมี ครั้งที่ 37

ชุมนุมนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนป […]

Read more

ขอเชิญนิสิตร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตระดับชั้นปริญญาตรีในสังกัดคณะทุกท่าน เข้าร่วมประเมิ […]

Read more

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัสนิสิต 59 และผู้ปก […]

Read more

โครงการวิทยาติวเตอร์: ปรับพื้นฐาน สำหรับนิสิตใหม่รหัส 59 วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2559

 ดาวน์โหลดตารางเรียน คลิกที่นี่ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ชุมนุมนิสิตภาควิชาฟิสิกส์ และชุมนุม […]

Read more

ข่าวสารสำหรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 4 สิงหาคม 2559 กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ (ปรับปรุง 31 ก.ค. 59) […]

Read more

นิสิตที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร โปรดดำเนินการภายใน 26 กรกฎาคม 2559

ขอให้นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนที่ขอจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 (ทั้งภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน พ.ศ. […]

Read more

สโมสรวิทยาศาสตร์จำหน่ายชุดนิสิตถูกระเบียบมหาวิทยาลัย 13-17 มิถุนายน 2559

รายละเอียดติดต่อและสอบถามได้จาก Facebook สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ << กล […]

Read more

ระบบเสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต (ขยายเวลาถึง 15 มิถุนายน 2559)

***ด่วน ขยายเวลาส่งเอกสารถึงคณะวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 16:00 น. ของวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559*** ด้วยขณะ […]

Read more

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ขอให้สโมสรนิสิต ภาควิชา และชุมนุมนิสิตภาควิชา รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปร […]

Read more
1 2