โครงการการเพิ่มศักยภาพการวิจัยจากครุภัณฑ์ไม่ใช้งานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

โครงการการเพิ่มศักยภาพการวิจัยจากครุภัณฑ์ไม่ใช้งานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 หลักการแล […]

Read more

โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 13 เรื่อง “การเขียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ความลับทางการค้า”

รายละเอียดโครงการ กำหนดการ Download เอกสารประกอบการบรรยาย ความรู้ทั่วไปและบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญา […]

Read more
1 2 3 4